Regulamin pobytu w Tamok Lifestyle Villa

§ 1

 1. Najmujący pokój Gość Pensjonatu zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do apartamentu.
 2. Apartament w Tamok Lifestyle Villa wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Należną kwotę z tytułu wynajęcia apartamentu należy opłacić najpóźniej w dniu przyjazdu.
 4. Zameldowanie odbywa się w godzinach 16:00-20:00, chęć przyjazdu o innej godzinie należy zgłosić do godziny 16:00 w dniu przyjazdu.
 5. Tamok Lifestyle Villa ma prawo odmówienia przyjęcia gościa, jeśli podczas poprzedniego pobytu naruszył on Regulamin obiektu.
 6. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez Gościa.

§ 2

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 2. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju gościa na jego prośbę w godzinach 7:00 – 22:00.

§ 3

 1. Tamok Lifestyle Villa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

§ 4

 1. W Tamok Lifestyle Villa obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00.
 2. Zachowanie gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Tamok Lifestyle Villa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Jeśli zachowanie Gościa podczas pobytu będzie w sposób rażący naruszało spokój innych Gości, Tamok Lifestyle Villa zachowuje prawo do:
  • wezwania Ochrony Obiektu i obciążenia Gościa kosztem interwencji w wysokości 1000 zł,
  • natychmiastowego zakończenia wynajmu, skutkującego koniecznością opuszczenia apartamentu. 

§ 5

 1. Parking w Tamok Lifestyle Villa jest niestrzeżony i bezpłatny.
 2. Chęć rezerwacji miejsca parkingowego należy zgłaszać podczas rezerwacji. Możliwość rezerwacji miejsca jest zależna od dostępności.
 3. Tamok Lifestyle Villa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież pojazdu należącego do Gościa.

§ 6

 1. W Tamok Lifestyle Villa zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) obowiązuje bezwzględny zakaz papierosów i wyrobów tytoniowych, z wyjątkowem balkonów, tarasów oraz miejsc wyznaczonych na zewnątrz, przed budynkiem.
 2. Złamanie powyższego zakazu palenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.
 3. Ze względu na komfort wszystkich naszych Gości w Tamok Lifestyle Villa nie przyjmujemy zwierząt.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z przyczyny jego lub odwiedzających go osób.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń elektronicznych.

§ 7

 1. Opuszczając obiekt należy sprawdzić, czy drzwi apartamenty są poprawnie zamknięte, a drzwi frontowe zatrzaśnięte.
 2. W dniu wymeldowania klucz należy zostawić w zamku drzwi do apartamentu od strony korytarza.

§ 8

 1. Wszelkie problemy, niedogodności czy usterki winny być niezwłocznie zgłoszone właścicielom. W przypadku nie zgłoszenia ich niezwłocznie, Tamok Lifestyle Villa może obciążyć Gościa ewentualnymi kosztami usunięcia usterki.
 2. Tamok Lifestyle Villa nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia wynikające ze zdarzeń losowych i sił wyższych.

§ 9

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego gościa zostaną spisane i zarejestrowane jako rzeczy znalezione. Przedmioty takie mogą zostać odesłane na wskazany adres, na koszt Gościa jedynie po wcześniejszym zwróceniu się gościa z taką prośbą. W przypadku braku dyspozycji Tamok Lifestyle Villa przechowa przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie zutylizuje.